Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych   Mapa strony mapa strony  
MAZ Usługi Remontowo Budowlane
Zapoznaj się z naszą ofertą ...
Kontakt

Kontakt

tel.: +48 501 133 055

 

inż. Tomasz Mazur

zzur@vp.pl

MAZ Usługi Remontowo Budowlane
USŁUGI INŻYNIERSKIE

USŁUGI INŻYNIERSKIE

mgr inż. JERZY MAZUR 


tel.: 508 218 444

Od 19982 r. posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Teren działania: Kielce i okolice.


Świadczę usługi w zakresie:

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORKIEGO (branży konstrukcyjno-budowlanej)


- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na
budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych, udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
- potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

KIEROWNIK BUDOWY


- protokólarne przejęcie od inwestora terenu budowy
- prowadzenie dokumentacji budowy
- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
- zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na
budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
- koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia
- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu
- zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem
- zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających
- zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
- uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
- przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń

 

ODBIORY MIESZKAŃ OD DEWELOPERÓW


Pomoc fachowa przy odbiorze mieszkania, w tym sprawdzenie:
- powykonawczej powierzchni użytkowej lokalu,
- pionowości ścian i zachowania kątów prostych,
- jakości wykonanych tynków,
- poziom i jakość wykonania posadzki,
- lokalizację podejść pod armaturę i poprawność działanie instalacji,
- osadzenie parapetów wew. i zew.,
- osadzenie i jakość stolarki drzwiowej i okiennej,
- odpowiednie wykończenie balkonów, tarasów
- poziom wilgotności posadzek i tynków

Odbiory prowadzone są w oparciu o obowiązujące normy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


W myśl Prawa Budowlanego obowiązkowi kontroli podlegają wszystkie budynki i obiekty budowlane z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz wymienionych w art.29 ust.1. Kontrole należy przeprowadzać:
1. Co najmniej 1 raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
2. Co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Zakresem okresowej kontroli, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, należy zatem objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, jak dla przeglądu 1 rocznego, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

INNE :
- kosztorysowanie robót
- inwentaryzacje
- przedmiary
- oceny stanu technicznego
- doradztwo